Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

Προτεραιότητα στους πιστωτές...Πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημιουργίας του ειδι­κού λογαριασμού από τον οποίο θα εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα οι πιστωτές της χώρας.Σημειώ­νεται ότι με βάση το αρχικό αίτημα των εταίρων μας ο λογαριασμός θα έπρεπε να τηρείται στο Λουξεμβούρ­γο και να περιλαμβάνει χρήματα του επόμενου εννεαμήνου! Αντιθέτως, ωστόσο, αποφασίστηκε να τηρεί­ται στην Τράπεζα της Ελλάδος και να πιστώνεται με τα απαραίτητα κεφάλαια δέκα ημέρες πριν από τη λήξη κάθε τριμήνου.
Ειδική ρύθμιση
Για το άνοιγμά του η σημερινή κυβέρνηση θα πρέ­πει να προχωρήσει σε ειδική νομοθετική ρύθμιση, η οποία αργότερα (2013) θα ενταχθεί και στο σύνταγ­μα. Πρόκειται, όπως έχει δηλώσει ο Ευ. Βενιζέλος, για ένα είδος «αυτοπροστασίας και έγκαιρης προειδοποί­ησης».
Για το τρέχον έτος ο λογαριασμός θα προικοδοτη­θεί φυσικά μόνο από τους πόρους του δανείου διάσω­σης. Από τη στιγμή όμως που η χώρα αποκτήσει πρω­τογενές πλεόνασμα, ο λογαριασμός θα πιστώνεται και από ελληνικά κεφάλαια, τα οποία θα προέρχονται εί­τε από τις εισπράξεις των αποκρατικοποιήσεων είτε ακόμη και από τα φορολογικά έσοδα.
Κάτι που, βεβαίως, σημαίνει ότι η οποιαδήποτε τρύ­πα δημιουργηθεί θα πρέπει να καλυφθεί από εσωτε­ρικά κεφάλαια, με ό,τι αυτό συνε­πάγεται για τη λήψη πρόσθετων μέτρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: