Πηγή: Capital gr
Του Νεκτάριου Νώτη

Τη λύση της καταβολής των οφειλών του προς προμηθευτές κι επιχειρήσεις μέσω της έκδοσης ομολόγων επιλέγει το υπουργείο Οικονομικών για να δικαιολογήσει τη στάση πληρωμών που έχει κηρύξει εδώ και εννέα μήνες. Στο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή προβλέπεται ότι:

«Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να εξοφλεί παντός είδους υποχρεώσεις του, σε εθνικό ή αλλοδαπό νόμισμα, προς όλους τους φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, με τη σύμφωνη γνώμη τους, με έκδοση κρατικών χρεογράφων εντόκων γραμματίων ή ομολόγων ή άλλων τίτλων δανεισμού, στο πλαίσιο του εκάστοτε εκτελούμενου κρατικού Προϋπολογισμού. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται το ύψος των εκδιδόμενων τίτλων, ο σκοπός, οι όροι, οι διαδικασίες και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια που αφορά την έκδοσή τους. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 12 Δεκεμβρίου 2010».